Najvýznamnejšie hnutia
pôsobiace na Slovensku

Dielo Máriino (hnutie Focolare)
viď. článok Na ceste k jednote

Hnutie Spoločenstvo a oslobodenie
(Comunione e Liberazione)

založené roku 1956 katolíckym kňazom Luigim Giussanim
dôraz na zjednotenie náboženského a svetského života človeka
Cieľ: cesta k slobode v stretnutí s Kristom v živom spoločenstve
Aktivity: školy komunity pre študentov, pracujúcich, charita, duchovné obnovy
Kontakt: Ing. Milan Bielený, Hlavná 104, Prešov

Hnutie Svetlo - Život
evanjelizačné a formačné hnutie 
dôraz na život vo svete s ostatnými, ale žiť ho inak - podľa Evanjelia
Cieľ: jednota viery a života cez uskutočňovateľa Ducha Svätého
Aktivity: vytváranie spoločenstiev - oáz, rôzne služby (diakonie) vo farnosti, modlitebné stretnutia, týždenné formačné stretnutia, každoročne 15-dňové duchovné cvičenia
Kontakt: www.svetlo-zivot.sk

Hnutie modlitbových spoločenstiev (charizmatici)
viď. článok Duch veje aj po Slovensku

Koinonia Ján Krstiteľ
založená roku 1978 katolíckym kňazom Ricardom Argaňarazom, na Slovensku od roku 1995
tvoria ju bratia a sestry so sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti, žijúci spoločným životom v oáze koinónie, a bratia a sestry, tvoriaci rodinné či mládežnícke spoločenstvá
zvláštne obdarovanie prorockou a kazateľskou charizmou
Cieľ: nová evanjelizácia, cez ohlasovanie živej prítomnosti Krista
Aktivity: modlitebné stretnutia, koncerty modlitieb a chvál, kerygmatická a evanjelizačná škola, formačné kurzy Pavol, projekt Dom modlitby, edičná činnosť
Kontakt: Koinónia Ján Krstiteľ, 044 61 Zlatá Idka 164, koinonia@webnet.sk, www.kekako.sk

Komunita Blahoslavenstiev
založená roku 1973 stálym diakonom bratom Efraimom a jeho manželkou Jo
záväzné kontemplatívne komunity ľudí všetkých stavov, žijúcich v spoločných domoch, v spoločnom majetku podľa spoločných stanov
Cieľ: modlitbový život vedie členov k stálej modlitbe za obnovu a potreby Cirkvi
Aktivity: apoštolská a misijná služba - prijímanie ľudí do svojich domov (duchovná pomoc, rekolekcie...), rekolekcie a duchovné obnovy vo farnostiach, evanjelizácia a semináre na témy duchovného života
Kontakt: S.Veronika, Katarína Barátová, Kláštorná 123, Okoličné, 031 04 Liptovský Mikuláš, komunita@isternet.sk

Komunita Emanuel
univerzálne súkromné združenie veriacich všetkých stavov, nemajú vlastné domy, žijú vo svete vo svojich povolaniach tak, akoby "neboli zo sveta"
charizma bratského rozmeru života všetkých stavov, spoločné slávenie chvál, adorácia
Cieľ: formácia a posväcovanie bratov a sestier v komunite na ceste k osobnej svätosti života a vydávanie osobného svedectva o živote s Bohom vo svojom prostredí
Aktivity: stretnutia komunity, pomoc pri vedení modlitbových skupín, rozširovanie obrazov, ikon vyrábaných bratmi a sestrami komunity
Kontakt: Komunita Emanuel, Hollého 2, 911 05 Trenčín 5

Modlitby Matiek 
Ekumenické hnutie, vzniklo v Anglicku roku 1995, keď dve mamy - Veronika Valsler a jej švagriná Sandra - pocítili volanie a potrebu modlitby za svoje deti. Poznali, že Pán chce, aby matky cez modlitbu odovzdávali svoje deti do jeho rúk, aby On mohol konať v ich životoch.
Cieľ: Zjednotiť v modlitbe matky po celom svete a cez túto modlitbu a osobnú premenu vyprosiť požehnanie a pokoj pre matky, ich rodiny a celý svet
Akcie: stretávanie matiek na modlitby v malých skupinkách v domácnostiach v čase (1 - 1,5 hod.), keď nechýbajú svojim rodinám, veľké česko-moravsko-slovenské stretnutia na jar v SR na jeseň v ČR, na Slovensku existuje už 150 skupín
Kontakt: Ing. Jana Pajanová, Fedinova 5, 851 01 Bratislava 5, Pajanova@yahoo.com

Neokatechumenátna cesta (NC)
V roku 1964 sa rozhodli Kiko Arguello a Carmen Hernandez žiť svoje kresťanstvo uprostred ľudí žijúcich v barakoch chudobnej štvrte Madridu.
Je to cesta katolíckej formácie slúžiaca evanjelizácii súčasného človeka.
Cieľ: vytvoriť vo farnostiach misijné prostredie, v ktorom už pokrstení ľudia môžu postupne, po etapách, objaviť veľkosť svojho krstu cez Božie slovo, liturgiu a spoločenstvo
Aktivity: vedenie ľudí po etapách NC k plnému odhaleniu vlastných chariziem a ich zapojeniu do služieb farnosti; Misia rodín (viac ako 400 rodín) - rodiny odnášajú evanjelium do najchudobnejších a odkresťančených oblastí; spolupráca pri budovaní diecéznych misíjnych seminárov "Redemptoris Mater" (35 po celom svete); Ľudové misie pre tých, ktorí sa vzdialili od Cirkvi, alebo ju nepoznajú
Kontakt: Wolfgang Preis, Sommergase 1/11, A-1190 Wien, Rakúsko

Rodina Nepoškvrnenej
V roku 1975 sa začalo 7 pacientiek v martinskej nemocnici pod vedením Sr. Bernadety Pánčiovej každý večer modliť svätý ruženec na úmysel evanjelizácie lásky vyhlásenej pápežom Pavlom VI.
Je to združenie chorých, telesne a mentálne postihnutých a tých, ktorí sa usilujú pomahať biednym službou a modlitbami.
Cieľ: zjednotenie sa s trpiacim Spasiteľom v nesení svojho osobného kríža
Aktivity: každodenná rozjímavá modlitba svätého ruženca, poklona krížu, duchovné obnovy, duchovné cvičenia, vydávanie časopisu, každé dva roky organizovanie púte do Lurd pre chorých, návštevy farností, škôl internátov, väzníc
Kontakt: Rodina Nepoškvrnenej, 038 31 Vrícko 195

Spoločenstvo Samaritán
Spojené s menom P.Alojza Šaturu, SJ, ktorý navštevoval, učil náboženstvo a pripravoval na prijatie sviatostí telesne postihnuté deti v bratislavskom ústave na Mokrohájskej. Členmi sú chorí, telesne postihnutí i zdraví mladí ľudia. Zdraví členovia poskytujú chorým fyzické schopnosti a svoj voľný čas, postihnutí povzbudzujú ostatných svojou duchovnou energiou.
Cieľ: pomoc v ťažkých životných situáciách prijímať utrpenie ako dar, prekonávanie bariér -spoločenských i vľudskom myslení, sebarealizácia telesne postihnutých, prežívanie života v plnosti
Aktivity: duchovné, spoločenské a kultúrne podujatia pre postihnutých, púte, rekondičné a rehabilitačné pobyty, kurzy, duchovné obnovy, adorácie, stretnutia v malých spoločenstvách, charitatívna pomoc, poradenstvo
Kontakt: Spoločenstvo SAMARITÁN, Novoveská 32, 841 07 Bratislava, www.sknet.sk/samaritán

Viera a svetlo
Zakladateľom je Jean Vanier, ktorý v roku 1964 založil komunitu Archa. Hnutie je založené na presvedčení, že každá osoba s mentálnym hendikepom je plnohodnotnou osobou so všetkými právami ľudskej bytosti
Cieľ: pomôcť mentálne postihnutým a ich rodinám nájsť skutočné miesto v Cirkvi a spoločnosti, pomocou starostlivosti a vzťahu spoločenstva s nimi
Aktivity: spoločenstvá mentálne postihnutých ich príbuzných a priateľov, ktoré majú okolo 30 členov a schádzajú sa 1-krát mesačne, púte, duchovné cvičenia, výlety. Spoločenstvá majú v Bratislave, Trnave, Cíferi, Nitre a Košiciach.
Kontakt: Emília Borodáčová, Pekníkova 1, 841 02 Bratislava, e-mail: kjs-dubr@kjs.sk

zostavené podľa: Kresťanské hnutia, združenia a inštitúcie laikov na Slovensku, vydala Komisia pre laikov KBS, 1999