FOCOLARE - Hnutie pre všetkých
...na ceste k jednote...

"Aby všetci boli jedno..."
Narodili sme sa pre tieto slová, pre jednotu, aby sme prispeli k jej naplneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Členovia Hnutia:

"Fokolaríni" a "fokolarínky" - žijú v ženských a mužských komunitách (focolare) podľa evanjeliových rád čistoty, chudoby a poslušnosti, existujú aj manželské focolare pre mužov a ženy žijúcich v manželstve, povolaných úplne sa oddať Bohu pri zachovaní všetkých záväzkov svojho stavu. Je ich viac ako 5 000.

"Volontári" a "volontárky" - od roku 1956, laici s povolaním svätosti s osobitnými "záväzkami" k hnutiu. Žijú vo svete a vydávajú svedectvo svojím profesionálnym, rodinným, či politickým životom o duchu Evanjelia. Základom ich komunitného života sú tzv. jadrá. Je ich cca 17 000. 

Gen - nové generácie chlapcov a dievčat, mládeže a detí rôzneho veku, ktorí si osvojujú spiritualitu hnutia a žijú ju veľkoryso podľa línie vlastnej ich životu. Stretávajú sa v jednotkách gen, zameraných na spoločenstvo a formovanie, aby boli pripravení vnášať tohto ducha do škôl, univerzít, na športoviská, do hudobných, umeleckých skupín...

Kňazi hnutia - formujú sa z fokolarínov s povolaním ku kňazstvu, ktorí vďaka mnohoročnému životu vo focolare a vykonávaniu laickej profesie vo svete najlepšie vyhovujú potrebám všetkých vetiev tohto laického hnutia.

Kňazi, rehoľníci, rehoľníčky - spiritualita hnutia je otvorená pre všetkých a umožňuje jej prežívanie aj týmto osobám, upevňujúc ich pôvodné povolanie vo svojej vlastnej diecéze či rehoľnej komunite. Kňazov je cca 12 000, rehoľníkov 19 000 a rehoľníčok 42 000.

Stretnutia Hnutia

Kongres - raz do roka sa schádzajú všetci členovia Hnutia zo všetkých vetiev jednej oblasti na spoločnom celodennom stretnutí. Je šancou na spoznanie hnutia aj pre tých, ktorí si to želajú (príbuzní a priatelia členov Hnutia, ktorí nenavštevujú kostol, či žijú mimo kresťanského prostredia).

Letné Mariapoli - viacdňové letné stretnutia, kde sa v rámci jednej oblasti stretávajú ľudia každého veku a povolania, kňazi, laici, rehoľníci, pričom osobitná pozornosť sa venuje tým, ktorí sú vzdialení od Boha, alebo novým, ktorí majú takto príležitosť prostredníctvom vlastnej skúsenosti poznať Hnutie. V týchto dočasných "Máriiných mestách" sa ich obyvatelia usilujú milovať sa navzájom, žiť evanjelium. Vytvára sa tak náčrt novej spoločnosti.

Aktivity hnutia Focolare

Kongresy a Genfest - každé z hnutí máva v pravidelných intervaloch (4-5 rokov) veľké spoločné niekoľkodňové stretnutia - Kongresy - v medzinárodnom centre hnutia Rocca di Papa, či v blízkosti Ríma. Najznámejšie sú stretnutia Genfest organizované Mladými za zjednotený svet každých 5 rokov (naposledy v roku 2 000). 

Citadely - malé mestečká s vlastnou infraštruktúrou - od domov, cez školy, až po výrobné podniky. Na ich pôde sa ročne vystriedajú tisíce návštevníkov. Ich zákonom je vzájomná láska v duchu evanjelia s dôsledným a úplným spoločenstvom kultúrneho, duchovného a hmotného majetku. Stabilne do nich prichádzajú ľudia rozličných povolaní Focolare, ktorí tu okrem navštevovania rôznych formačných škôl, vydávajú svedectvo žitej spirituality v práci, v sociálnych vzťahoch, pri štúdiu a v modlitbe. Na svete je ich dvadsať na piatich kontinentoch. Každá z nich má svoje špecifiká. Prvou bolo talianske Loppiano, ktoré vzniklo v roku 1965 pri Florencii. Dnes má cca 800 obyvateľov zo 70 národov. Poslaním tohto mestečka je ukážka zjednoteného sveta. V Kamerune a Keni fungujú tieto mestečká ako škola života podľa evanjelia v africkej spoločnosti. V Brazílii a Argentíne vyrástli okolo citadel priemyselné zóny a citadely sa stávajú svedectvom novej Ekonomiky spoločenstva. Na Filipínach je charakteristický dialóg s veľkými náboženskými systémami Východu. V Nemecku existuje ekumenická citadela, v ktorej žijú spolu katolíci a evanjelici. Neďaleko New Yorku stojí mestečko charakteristické vedením dialógu medzi rasami, odlišnými kultúrami a náboženstvami. Jedna z najnovších citadel je aj v Prahe - Vinoři.

Cittá Nuova (Nové mesto) - názov časopisu aj vydavateľstva hnutia Focolare. Časopis vychádza od roku 1956. Jeho poslaním je šírenie spirituality jednoty. Dnes vychádza v 22 jazykových mutáciách (všetky európske jazyky, ale aj čínština, arabčina a japončina). Od roku 1998 vychádza ako dvojmesačník aj v slovenčine.
Prvou knihou vydavateľstva bola zbierka duchovných myšlienok Chiary Lubichovej - Meditácie. Do dnes boli založené vydavateľstvá v 27 krajinách (od roku 1991 aj na Slovensku). Vydávajú knižné série z duchovnej oblasti, biblistiky, patristiky, teológie, ale aj eseje, skúsenosti zo života, knihy s rodinnou, kultúrnou, spoločenskou a katechetickou tématikou, ako aj náučnú literatúru.

Vetvy

Nové rodiny – hnutie vzniklo z impulzu fokolarínov žijúcich v manželstve. Tieto rodiny sa snažili prenášať svoju lásku do spoločnosti a tak vplývať na sociálnu štruktúru svojho prostredia. Zvláštnu pozornosť venujú najmä trpiacim a ľuďom v ťažkých životných podmienkach.

Aktivity: výchovno-vzdelávacie kurzy pre rodiny a snúbencov, dobrovoľné spoločenstvo majetku, adopcia a starostlivosť o deti a mládež, pomoc matkám v tiesni, poradenstvo, prijatie starých a nevyliečiteľne chorých, adopcie na diaľku.

Adopcie na diaľku – projekt na podporu detí z krajín tretieho sveta. Adoptívni rodičia (jednotlivci, rodiny, spoločenstvá, kolektívy) sa zaviažu posielať na konkrétne dieťa mesačne čiastku potrebnú na zaplatenie školného a jedla počas celej jeho povinnej školskej dochádzky. Zhromaždená suma sa v štvrťročných intervaloch posiela priamo na miesto určenia.

 

Nové ľudstvo – vzniklo z podnetu voluntárov. Je vyjadrením hnutia Focolare k sociálnym problémom spoločnosti. Je rozšírené na všetkých kontinentoch, jeho členmi sú ľudia všetkých profesií a sociálnych kategórií – úradníci, podnikatelia, robotníci, politici, umelci, zdravotníci, štátny úradníci, novinári... Ich cieľom je žiť v spoločnosti podľa Ducha jednoty, obnovujúc seba samých a meniac vlastné prostredie, vyžarujúc tohto ducha na čo najviac ľudí.

Ekonomika spoločenstva – na rozdiel od konzumnej ekonomiky, založenej na kultúre vlastnenia, je založená na kultúre dávania. Podniky založené na jej princípe delia zisk na tri časti: pre potreby a rozvoj firmy (vytváranie nových pracovných miest), na formovanie a výchovu ľudí ku kultúre dávania (semináre, prednášky...) a tretia časť je priamo určená ako pomoc chudobným. Od vzniku prvého podniku v Brazílii  sa táto ekonomika behom 10 rokov rozšírila do celého sveta (dnes cca 800 podnikov).

 

Hnutie za jednotu – spája členov politických strán z rôznych koncov politického spektra, poslancov parlamentov, funkcionárov európskych inštitúcií, regionálnych politikov, primátorov, starostov, študentov politológie, sociálnych vied a medzinárodných vzťahov z krajín Európy a Latinskej Ameriky, ktorí sa snažia o nové objavenie „bratských vzťahov“ medzi ľuďmi najrozličnejších svetonázorov, kultúr a politickej príslušnosti.

 

Farské hnutie – vzniklo ako odpoveď na aktivity s hnutím sympatizujúcich diecéznych kňazov, seminaristov, gen´s a voluntárov a tiež rodín žijúcich vo svojich farnostiach. V ich prostredí sa zameriava na vytváranie farských spoločenstiev.

Aktivity: stretnutia venované prehĺbeniu života podľa evanjelia, rozšírenie kultúry dávania, podpora dialógu a jednoty medzi rôznymi štruktúrami, združeniami a hnutiami pôsobiacimi vo farnosti.

 

Mladí za zjednotený svet – mladí konkrétnymi projektmi šíria priateľstvo, solidaritu a jednotu, budujú sociálne centrá, organizujú ekonomické a ekologické iniciatívy, kampane ovplyvňujúce verejnú mienku, dlhodobé projekty na pomoc deťom z ulice, nezamestnaným, ľuďom na okraji spoločnosti, kultúrne výmeny, festivaly. Získavajú prostriedky pre naliehavé miestne potreby počas prírodných katastrof. V minulom roku odštartovali Projekt Afrika zameraný na potreby obyvateľov čierneho kontinentu. Vo svete sú dobre známe aj hudobno-tanečné súbory Genrosso a Genverde.

 

Chlapci a dievčatá za jednotu - Viac ako 200 000 chlapcov a dievčat vo veku od 9 do 16 rokov sa s veľkou dávkou fantázie a nadšenia púšťa do projektov, do ktorých zapájajú svojich kamarátov, učiteľov, rôzne inštitúcie a médiá. Zbierajú finančné prostriedky pre deti z najchudobnejších krajín, pomocou petícií predkladajú jednotlivým inštitúciám výzvy a výsledky svojich projektov.

Konferencia chlapcov a dievčat na tému budúcnosť – naposledy minulý rok v Tokiu zorganizovalo Hnutie Focolare spolu s UNICEF stretnutie 213 mladých kresťanov a budhistov, aby spolu hovorili o mieri, lepšej budúcnosti, ekológii, zjednotenom svete a hlavne o láske prekonávajúcej všetky problémy

Názov: Hnutie Máriino (Focolare, v slovenčine aj ako Fokoláre)

Zakladateľka a prezidentka: Chiara Lubichová

Dátum vzniku: 7. decembra 1943

Počet členov: cca 120 000

Počet sympatizantov: cca 5 miliónov zo 182 národov

Počet vetiev: 22

Medzinárodné sídlo: Rocca di Papa (neďaleko Castel Gandolfa) v Taliansku

Charakter hnutia: laické podľa Všeobecných stanov schválených Pápežskou radou pre laikov z 29. 6. 1990

Cieľ: vytváranie jednoty cez dialóg lásky s katolíkmi, kresťanmi, členmi iných náboženských skupín a sekularizovaným svetom v každej oblasti ľudského života

Poznávací znak: úsmev (podľa Jána Pavla II.)

Kuriozita: podľa Stanov bude prezidentkou hnutia vždy žena

Kontakt: www.focolare.sk

Hnutie Fokoláre
Partizánska 11
811 03 Bratislava
tel: 5443 3891
e-mail: czf@ba.isk.sk