O zvedavosti


Zvedavosť je vlastnosť, ktorú má asi každý človek. Ak by jej nebolo, prišli by sme o mnohé vedecké objavy, vynálezy, ktoré nám zlepšujú život. Zvedavosť ženie človeka, aby spoznával nové a nové. Zvedavosť bola aj slabým miestom, na ktoré mierila výzva hada v rajskej záhrade. Človek mohol jesť z každého stromu, len z toho jedného nie. Aj v rozprávkach sa vyskytuje ako symbol trinásta komnata, kam sa nesmie vstúpiť. Tieto trináste komnaty nám dáva aj Pán. Podobne ako v gréckej mytológii pri otvorení Pandorinej skrinky, aj pri otváraní dverí, ktoré nám Pán zakázal otvárať, nás nečaká nič dobré. Niekoľkokrát v živote sa mi stalo, že som vnímala, že knihu, ktorú mám v ruke, nemám čítať. Alebo že niekam nemám ísť. Často je ťažké poslúchnuť. Pokušenie je pokušením preto, že nás láka. Aj dnes som si uvedomila, že ak neposlúchnem, už nie som pod ochranou Pána. Svojvôľa nás vyvádza do tmy. Tak ako Adama a Evu. Naša zvedavosť nás tiež často privádza k túžbe dozvedieť sa, čo sa stane v budúcnosti. Predpovede rôznych veštcov, či už Nostradama alebo Sybily, sa predávajú vo vysokých nákladoch. Čo na to hovorí Písmo? V knihe Deuteronómium v 18. kapitole je jasné stanovisko k vešteniu, či už zo snov, z kariet a pod. Veštením sa dostávame do kontaktu s duchovným svetom, ktorý patrí do ríše tmy.

Veštecký duch je taký duch, ktorý pozná aj budúcnosť, hovorí pravdu. V Skutkoch apoštolov je napísané o služobnej dievke, ktorá mala vešteckého ducha. Chodila za Pavlom a vykrikovala: "Toto sú služobníci Najvyššieho Boha" (Sk 16, 16-18). Hovorila pravdu, ale nehovorila ju z Ducha Svätého. Pavol to vedel a vyhnal z nej tohto ducha, čím majitelia slúžky prišli o zdroj peňazí.

Kamarátka mi hovorila príbeh o tom, že nejaká žena išla ešte pred obrátením k veštkyni. Tá jej povedala celú budúcnosť tak, ako sa naozaj stala, až do bodu, keď sa obrátila. Povedala jej, že ďalej nevidí, akoby tam bol čistý list. Veštkyňa dostala od vešteckého ducha informácie o živote tej ženy po celý čas, čo bola v satanovom kráľovstve, ale akonáhle odovzdala život Ježišovi, už viac tento duch nemohol vidieť.

Pán je žiarlivý, občas nám poodhalí našu budúcnosť, ale nechce,aby sme sa o ňu starostili, aby sme sa vypytovali, čo bude. Keď sme príliš zvedaví, môže sa stať, že naozaj dostaneme odpoveď, ale nie od Pána. Nám nie je súdené poznať veky, vedieť, čo bude. Boh nám môže niečo ukázať, ale je dôležité, aby sme boli stále zameraní na Neho. Ak sa odvrátime a dopytujeme sa odpovedí, staviame pred Krista iných bohov, čo je v rozpore s 1. prikázaním. Ak mi napríklad Pán povie, že mám povolanie do manželstva, nemám právo žiadať odpoveď, kedy sa to stane, či kto bude mojím manželom. Môže sa stať, že dostanem odpoveď, ale nie od Pána.

Pán vo svojom Slove hovorí:
"Nevypytuj sa na veci vyššie od seba,
ani neskúmaj mocnejšie veci od seba!
Ale mysli vždy na to, čo ti prikázal Boh,
a nebuď všetečný pri všetkom jeho počínaní.
Nie je ti potrebné, aby si na svoje oči uvidel,
čo je raz ukryté.
Na zbytočné veci sa nevypytuj mnohonásobne,
ani nebuď všetečný pri všetkom jeho počínaní.
Veď mnoho vecí ti bolo ukázaných,
ktoré presahujú ľudský rozum.
Mnohých oklamala ich vlastná namyslenosť
A ich rozvahu zaujala márnomyseľnosť.
Vzdorné srdce skúsi na konci zlo,
Lebo kto miluje nebezpečenstvo, zahynie v ňom."
Sir 3,22-26

Týka sa to aj často praktikovanej metódy - položím nejakú otázku a otvorím naslepo Písmo. Božie Slovo nie je veštecká kniha.

"Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete." 1Jn 4,1-3

Boh vždy ukáže toľko, koľko je potrebné. Ak dostanem prisľúbenie, nesmiem po tom ďalej pátrať a pýtať sa viac, ale mám dôverovať. Potrebujeme hranice. Veľakrát som sa snažila vynútiť si od Boha odpoveď, zistiť ju vlastnými silami. V knihe Sirachovcovej sa jasne hovorí, že to nie je Božia vôľa a tým pádom je to hriech. Prílišná zvedavosť je hriech. Jediným zdrojom poznania má byť Boh, a pokiaľ ideme pátrať ďalej a hľadáme odpovede inde, obraciame sa na iných bohov.

Boží Duch vždy ukazuje na Ježiša. Pokiaľ nejaký duch poukazuje na nejakú osobu a ponúka ako riešenie ju, nie je to z Boha. Takto povstalo mnoho falošných prorokov a mesiášov. Takto vzniká uctievanie osôb, falošné videnia, zjavenia...!!! Proroctvo od Pána nikdy nebude viesť k namyslenosti, manipulácii, ovládaniu niekoho druhého. A tu je opäť kritériom ovocie. Pán povedal, že kto Ho miluje, bude zachovávať Jeho prikázania.Lucia Kadlecová