Muži a ženy majú rozdielne citové potreby


Muži a ženy si obvykle neuvedomujú, že majú rozdielne citové potreby. Inštinkt im preto nenašepkáva, ako si navzájom pomáhať. Muži dávajú to, čo chcú muži, a ženy zasa to, čo chcú ženy. Výsledkom je potom nespokojnosť a odpor na oboch stranách. Myslia si, že ich lásku nikto neuznáva a neoceňuje. Pravda je, že lásku síce dávajú najavo, ale nevhodným spôsobom. Napríklad žena považuje za prejav lásky, keď sa veľa vypytuje alebo stará. Ale muža obvykle takéto správanie rozčúli, začne mať pocit, že sa ho partnerka snaží kontrolovať, a chce pre seba viac priestoru. Žena jeho reakcii nerozumie, lebo ona by bola za takúto podporu vďačná.

Podobne aj muži dávajú najavo lásku, ale často to robia tak, že partnerka nemá pocit opory a pochopenia. Napríklad, keď je žena nešťastná, muž považuje za prejav lásky a podpory, ak začne jej problémy zmenšovať poznámkami ako: "Netráp sa, veď o nič nejde." Alebo si ju vôbec nevšíma, lebo jej chce dať "priestor", aby mala možnosť upokojiť sa a zvládnuť to sama. Tým, čo považuje za podporu, vyvoláva v žene pocit, že ju podceňuje, vôbec ju neľúbi a navyše si ju nevšíma.

Dvanásť druhov lásky

Väčšinu našich zložitých citových potrieb možno zhrnúť ako potrebu lásky. Každé pohlavie má však šesť typických potrieb lásky, ktoré sú rovnako dôležité. Ak pochopíme týchto dvanásť rôznych druhov lásky, ľahšie zvládneme takmer nadľudskú úlohu - zistiť, čo náš partner skutočne potrebuje.

Primárne potreby lásky žien a mužov
Ženy potrebujú

1. Záujem
2. Pochopenie
3. Úctu
4. Oddanosť
5. Uznanie
6. Ubezpečenie

Muži potrebujú

1. Dôveru
2. Prijatie
3. Ocenenie
4. Obdiv
5. Súhlas
6. Povzbudenie

Čo sú to primárne potreby

Každý človek potrebuje všetkých dvanásť druhov lásky. Ak označíme šesť druhov lásky ako primárne pre ženy, neznamená to, že muži ich nepotrebujú. Aj muži totiž potrebujú záujem, pochopenie, úctu, oddanosť, uznanie a ubezpečenie.

Pochopenie partnerových primárnych potrieb je jedným z tajomstiev zlepšovania vzťahov. Žena dáva to, čo potrebuje ona, a zabúda pri tom, že jej milý možno potrebuje niečo iné. Podobne aj muži, sa sústredia na svoje potreby a neuvedomia si, že druh lásky, ktorý potrebujú oni, nemusí vyhovovať ich vyvolenej.

Najdôležitejšie na tomto novom poznatku je, že rôzne druhy lásky vyvolávajú určitú odozvu. Napríklad, keď muž prejaví záujem a pochopenie, žena mu to automaticky vráti v podobe dôvery a prijatia, ktoré patria medzi jeho primárne potreby. A naopak, ak žena vyjadrí svoju dôveru, muž automaticky zareaguje a prejaví záujem, ktorý partnerka potrebuje.

V ďalších odsekoch uvedieme definície dvanástich druhov lásky a ich odozvy.

1. Ona potrebuje záujem, on dôveru

Keď sa muž zaujíma o pocity ženy a záleží mu na nej, ona má pocit, že ju miluje a stará sa o ňu. Keď v nej svojím záujmom vyvolá pocit, že je pre neho jediná, podarilo sa mu uspokojiť jej prvú primárnu potrebu a prirodzeným dôsledkom je, že mu partnerka začne väčšmi dôverovať. A keď dôveruje, stáva sa otvorenejšou a vnímavejšou.

Keď je žena voči mužovi otvorená a vnímavá, muž cíti, že mu dôveruje. Dôverovať mužovi znamená veriť, že robí to najlepšie a pre svoju partnerku chce len to najlepšie. Keď je zo ženiných reakcií zrejmé, že dôveruje v schopnosti a úmysly svojho muža, znamená to, že jeho prvá primárna potreba bola uspokojená. Muž bude automaticky pozornejší a vnímavejší k partnerkiným pocitom a potrebám.

2. Ona potrebuje pochopenie, on prijatie

Žena cíti, že ju partner chápe, keď hovorí o svojich pocitoch a on ju pozorne, s účasťou počúva. Čím častejšie žena cíti, že ju partner chápe, tým je pre ňu ľahšie muža prijať a naplniť tak jeho primárnu potrebu. Keď žena s láskou prijíma muža takého, aký je, a nesnaží sa ho zmeniť, muž oceňuje, že ho akceptuje. Prijatie je opak odmietnutia. Neznamená to, že žena partnera považuje za dokonalého, ale týmto postojom dáva najavo, že ho nechce zmeniť, lebo verí, že sa sám vie zmeniť k lepšiemu. Keď má muž pocit, že ho žena akceptuje, vie ju aj vypočuť a prejaviť jej pochopenie.

3. Ona potrebuje úctu, on ocenenie

Žena cíti, že sa jej dostáva úcty, keď muž uznáva a uprednostňuje jej práva, želania a potreby. Ak sa muž správa tak, že berie do úvahy jej myšlienky a pocity, žena vie, že to je prejav úcty. Pre naplnenie tretej primárnej potreby ženy sú nevyhnutné aj konkrétne prejavy, napríklad kvety a darčeky pri rôznych osobných výročiach. Pre ženu, ktorej partner preukazuje úctu, nie je ťažké poskytnúť mužovi ocenenie.

Keď žena uzná, že má osobný prospech z mužovho správania, on to považuje za ocenenie svojho úsilia. Ocenenie je normálna reakcia na poskytnutú podporu. Muž vie, že ak ho žena ocení, jeho úsilie nebolo zbytočné a povzbudí ho to dávať viac. Automaticky získa väčšiu motiváciu a svoju partnerku si váži ešte väčšmi.

4. Ona potrebuje oddanosť, on obdiv

Ak sú pre muža na prvom mieste potreby partnerky, ak jej ochotne poskytuje oporu, vychádza jej v ústrety, napĺňa tým jej štvrtú primárnu potrebu lásky. Žena priam kvitne, ak cíti, že ju muž zbožňuje a je pre neho vždy na prvom mieste. Muž túto jej potrebu uspokojuje, ak sú jej pocity a potreby preňho dôležitejšie než ostatné záujmy - napríklad práca, štúdium a oddych. Keď žena vie, že je pre muža na prvom mieste, pocíti k nemu obdiv.

Žena potrebuje cítiť mužovu oddanosť, mužovou primárnou potrebou je zase obdiv. Obdivovať muža znamená prejavovať príjemné prekvapenie, radosť a súhlas. Muž cíti, že je obdivovaný, keď jeho ženu príjemne prekvapia jeho vlastnosti či schopnosti, medzi ktoré patrí humor, sila, vytrvalosť, serióznosť, úprimnosť, zmysel pre romantiku, láskavosť, pochopenie a iné tzv. staromódne cnosti. Keď muž cíti, že je obdivovaný, dodáva mu to istotu a ochotne sa žene oddá a zbožňuje ju.

5. Ona potrebuje uznanie, on súhlas

Ak muž neprotestuje a neháda sa, ak prijíma a uznáva oprávnenosť jej pocitov a túžob, žena cíti, že ju skutočne miluje, lebo uspokojuje jej piatu primárnu potrebu. Mužovo uznanie potvrdzuje právo ženy na pocity. (Muž môže uznať jej hľadisko, hoci sám má iné.) Keď sa muž naučí prejavovať toto uznanie, žena mu to určite oplatí svojím súhlasom, ktorý zasa potrebuje on.

Každý muž potajomky túži byť pre svoju ženu hrdinom, chrabrým rytierom. A práve jej súhlas signalizuje, že úspešne zložil skúšku. Žena svojím súhlasným postojom reaguje na mužove dobré vlastnosti a vyjadruje svoju celkovú spokojnosť s ním. (Súhlasný postoj však nemusí znamenať bezvýhradný súhlas.) Súhlasný postoj hľadá za mužovým správaním dobré úmysly. Muž ľahšie prejaví uznanie, ak cíti ženin súhlasný postoj.

6. Ona potrebuje ubezpečenie, on povzbudenie

Ženina primárna potreba ubezpečenia sa naplní, ak jej muž opakovane dáva najavo svoj záujem, pochopenie, úctu, uznanie a oddanosť. Muž svojím správaním ženu ubezpečuje, že ju stále miluje. Muž sa často mylne domnieva, že ak raz splnil všetky primárne potreby svojej partnerky a ona je spokojná a šťastná, mala by vedieť, že ju skutočne ľúbi. Lenže to nestačí. Žena potrebuje na uspokojenie svojej šiestej primárnej potreby, aby ju opakovane ubezpečoval.

Muž zasa potrebuje od ženy povzbudenie. Povzbudzujúcim postojom vyjadruje dôveru v jeho schopnosti a charakter, dodáva mu nádej a odvahu. Keď žena svojím postojom vyjadruje dôveru, prijatie, ocenenie, obdiv a súhlas, povzbudzuje muža, aby bol všetkým tým, čím môže byť. Povzbudenie ho motivuje poskytnúť žene ubezpečenie, ktoré potrebuje.

Ak sú všetky mužove primárne potreby uspokojené, vydáva zo seba to najlepšie. Žena, ktorá o týchto potrebách nič nevie a dáva mu starostlivú lásku namiesto lásky založenej na dôvere, môže ich vzťah nevedomky pokaziť.

Keď sa muži i ženy naučia podporovať jeden druhého tak, aby uspokojili potreby svojho partnera, zmena a rast prídu automaticky. Ak si uvedomíte šesť primárnych potrieb svojho partnera a zameriate sa na ich uspokojenie, váš vzťah sa dramaticky zlepší a väčšmi vás uspokojí.podľa knihy J. Gray: Muži sú z Marsu a ženy z Venuše
spracovala Elena Gajdošíková