- Informácie o XVII. Svetovom dni mládeže v Toronte

Posolstvo Jána Pavla II. k XVII. Svetovému dňu mládeže

"Vy ste soľ zeme ... Vy ste svetlo sveta" (Mt 5, 13 - 14)

1. V pamäti mi zostávajú spomienky na výnimočné chvíle, ktoré sme spolu prežívali v Ríme počas Veľkého Jubilea roku 2000, keď ste prišli na púť ku hrobom apoštolov sv. Petra a sv. Pavla. V dlhých radách ste v tichosti prekračovali prah Svätej brány a pripravovali ste sa na prijatie sviatosti zmierenia; po nej ste počas večernej Vigílie a dopoludňajšej sv. omše na Tor Vergata intenzívne prežívali duchovnú skúsenosť a zážitok Cirkvi. Posilnení vo viere ste sa vrátili domov s poslaním, ktoré som vám zveril, aby ste sa na úsvite nového milénia stali odvážnymi svedkami evanjelia.

Svetový deň mládeže sa stal dôležitým momentom vášho života, ako aj života Cirkvi. Teraz vás vyzývam, aby ste sa už po sedemnásty raz začali pripravovať na túto veľkú udalosť, ktorú budeme medzinárodne sláviť v kanadskom Toronte v lete budúceho roka. Bude to nová príležitosť stretnúť sa s Kristom, svedčiť o jeho prítomnosti v súčasnej spoločnosti a stať sa budovateľmi "civilizácie lásky a pravdy".

2. "Vy ste soľ zeme ... Vy ste svetlo sveta" (Mt 5,13 - 14): to je téma, ktorú som vybral na budúci Svetový deň mládeže. Tieto dva symboly - soľ a svetlo, ktoré použil Ježiš, sa navzájom dopĺňajú a majú hlboký zmysel. V dávnych časoch boli soľ a svetlo pokladané za základné prvky pre ľudský život.

"Vy ste soľ zeme...". Jedna zo zásadných funkcií soli, ako dobre vieme, je dochucovať, urobiť jedlo chutným. Má nám pripomínať, že prostredníctvom Krstu sa celé naše bytie hlboko premenilo, lebo bolo "ochutené" novým životom pochádzajúcim od Krista (por. Rim 6,4). Soľou, vďaka ktorej kresťanská identita nestráca svoju podstatu ani v silno sekularizovanej spoločnosti, je krstná milosť, v ktorej sme sa znovuzrodili, ktorá nám dáva žiť v Kristovi a uschopňuje nás odpovedať na jeho volanie "prinášať svoje telá ako živú, svätú a Bohu milú obetu" (Rim 12,1). Svätý Pavol v Liste Rimanom povzbudzuje kresťanov a zdôrazňuje im, že ich spôsob života a myslenia je rozdielny ako život ich súčasníkov: " A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé" (Rim 12,2).

Počas dlhého obdobia sa soľ používala ako konzervačná látka na uchovávanie potravín. Ako soľ zeme ste povolaní uchovať vieru, ktorú ste dostali, a odovzdať ju neporušenú ďalším. Vaša generácia je postavená zvlášť nástojčivo pred úlohu zachovať neporušený poklad viery (por. 2 Sol 2,15; 1 Tim 6,20; 2 Tim 1,14).

Objavte vaše kresťanské korene, učte sa cirkevné dejiny, prehĺbte si poznanie duchovného dedičstva, ktorého sa vám dostalo, a nasledujte svedkov a učiteľov, ktorí kráčali pred vami! Len ak zostanete verní Božím prikázaniam, Zmluve, ktorú Kristus spečatil svojou krvou na kríži, môžete byť apoštolmi a svedkami nového tisícročia.

Hľadanie Absolútna, zmyslu a plnosti existencie je vlastné človeku a zvlášť mladým. Drahí mladí, neuspokojte sa s ničím, čo by bolo pod úroveň najvyšších ideálov! Nedajte sa znechutiť tými, ktorí rozčarovaní zo života nepočujú najhlbšie a najautentickejšie túžby svojho srdca. Máte pravdu, keď nepodliehate nechutným zábavám, prelietavým módam a projektom, ktoré vás zotročujú. Ak si zachováte veľkú túžbu po Bohu, dokážete uniknúť priemernosti a konformizmu, ktoré sú také rozšírené v našej spoločnosti.

3. "Vy ste svetlo sveta...". U tých, ktorí od počiatku počúvali Ježiša, ako aj u nás, symbol svetla vyvoláva túžbu po pravde a smäd po plnosti poznania vpečateného do hĺbky každej ľudskej bytosti.

Keď sa svetlo stráca alebo úplne zmizne, nedajú sa rozoznať okolostojace predmety. Počas noci srdca môžeme mať strach a cítiť neistotu a vtedy netrpezlivo očakávame príchod rannej zory. Drahá mládež, vy máte byť rannou strážou (Iz 21,11-12), zvestujúcou východ slnka, ktorým je zmŕtvychvstalý Kristus!

Svetlo, o ktorom Ježiš hovorí v Evanjeliách, je svetlo viery, ktoré sme dostali od Boha zadarmo, ktoré prichádza, aby osvietilo srdce a rozjasnilo rozum: "Lebo Boh, ktorý povedal: "Nech z temnôt zažiari svetlo," zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista" (2 Kor 4,6). Preto tieto Ježišove slová nadobúdajú mimoriadny význam vtedy, keď vysvetľuje svoju identitu a svoje poslanie: "Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude kráčať vo tmách, ale bude mať svetlo života" (Jn 8,12).

Osobné stretnutie s Kristom rozjasňuje náš život novým svetlom, privádza nás na dobré cesty a zaväzuje nás byť jeho svedkami. Od Neho pochádza nový spôsob nazerania na svet a na ľudí, ktorým prenikáme hlbšie do tajomstva viery. A tá nie je len súborom téz, ktoré treba prijať a schvaľovať rozumom, ale aj pevným svedectvom života, je to pravda, ktorú treba žiť, je soľou a svetlom celej skutočnosti (por. Veritatis splendor, 88).

V dnešnom sekularizovanom prostredí, v ktorom mnoho našich súčasníkov myslí a žije, akoby Boh neexistoval, alebo podlieha rôznym iracionálnym formám náboženstiev, je nevyhnutné, aby ste práve vy, drahí mladí, znovu potvrdili, že viera je osobné rozhodnutie zaväzujúce celú osobnosť. Evanjeliá nech sú hlavným kritériom, ktoré ovplyvňuje rozhodnutia a orientáciu vášho života! Tak sa stanete misionármi vašimi slovami aj činmi, kdekoľvek budete pracovať a žiť, budete znameniami Božej milosti, dôveryhodnými svedkami Kristovej láskavej prítomnosti. Zapamätajte si: "Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome" (Mt 5,15).

Ako soľ dáva chuť jedlu a svetlo osvecuje tmy, tak svätosť dáva plný zmysel životu, činiac ho odbleskom Božej slávy. Koľkých svätých aj medzi mladými poznajú dejiny Cirkvi! Ich láska k Bohu sa prejavila pred tvárou sveta v ich hrdinských čnostiach, a tak sa stali vzormi života, ktoré Cirkev ponúka, aby sme ich nasledovali. Spomedzi mnohých stačí zmieniť: Agnesu Rímsku, Andreja z Phu Yen, Petra Calungsoda, Jozefínu Bakhitu, Teréziu z Lisieux, Piera Giorga Frassatiho, Marcela Callo, Františka Castello Aleu, alebo Kateri Tekakwitha, mladú indiánku nazývanú "ľaliou kmeňa Mohawkov". Prosím Boha, trikrát svätého, nech na orodovanie tohto nesmierneho zástupu svedkov vás, drahí mladí, učiní svätými, svätými tretieho tisíročia!

4. Moji drahí, je tu čas pripravovať sa na XVII. Svetový deň mládeže. Zvlášť vás vyzývam, aby ste čítali a hlbšie chápali apoštolský list Novo millennio ineunte, ktorý som napísal na začiatku tohto roka, aby sprevádzal pokrstených v novej etape cesty Cirkvi aj ľudstva: "Nové storočie, aj nové tisícročie sa začínajú vo svetle Krista. Nie všetci však vidia toto svetlo. Našou úlohou, nádhernou, ale aj ťažkou, je byť jeho ,odbleskom'" (n. 54).

Áno, toto je hodina poslania! Vo vašich diecézach, vo vašich farnostiach, vo vašich hnutiach, spoločenstvách a komunitách vás volá Kristus a Cirkev vás prijíma ako dom a škola spoločenstva a modlitby. Prehĺbte reflexiu nad Božím Slovom a nechajte ho, nech rozjasní vašu myseľ a srdce. Čerpajte silu zo sviatostnej milosti v Sviatosti zmierenia a v Eucharistii. Navštevujte Pána v tom "srdci sŕdc", akým je eucharistická adorácia. Deň čo deň vás bude napĺňať novým elánom, ktorý vám umožní potešovať trpiacich a prinášať pokoj svetu. Je mnoho ľudí zranených životom, bez možnosti ekonomického rozvoja, bez strechy nad hlavou, bez rodiny či bez práce. Mnohí idú za falošnými ilúziami alebo stratili akúkoľvek nádej. Kontemplujúc svetlo, ktoré žiari z tváre zmŕtvychvstalého Krista, naučte sa žiť ako "synovia svetla a synovia dňa" (1 Sol 5,5), ukazujúc všetkým, že "ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde" (Ef 5,9).

5. Drahí mladí priatelia, pre všetkých, ktorí môžete prísť - stretnutie bude v Toronte! V srdci mesta s mnohými kultúrami a náboženskými vyznaniami potvrdíme jedinečnosť Krista Spasiteľa a univerzálnosť tajomstva spásy, pre ktoré je Cirkev sviatosťou. Budeme sa modliť za úplnú jednotu medzi kresťanmi v pravde a láske, odpovedajúc tak na Pánovu naliehavú výzvu, v ktorej nástojčivo žiada, "aby všetci boli jedno" (Jn 17,11).

Prídťe rozozvučať hlavné ulice Toronta radostnou zvesťou o Kristovi, ktorý miluje každého človeka a napĺňa každý kúsok dobra, krásy a pravdy, nachádzajúcich sa v ľudskom meste.

Príďte, aby ste svedčili pred svetom o vašej radosti zo stretnutia s Ježišom Kristom, o vašej túžbe spoznávať ho stále lepšie a o vašom úsilí ohlasovať Evanjelium spásy až po okraj sveta!

Vaši kanadskí rovesníci sa už pripravujú, aby vás srdečne a pohostinne prijali, spolu so svojimi biskupmi a svetskými autoritami. Za to im už teraz ďakujem. Nech tento prvý Svetový deň mládeže v treťom tisícročí prinesie všetkým posolstvo viery, nádeje a lásky!

Nech vás, priatelia, sprevádza moje požehnanie, zatiaľ čo Márii, Matke Cirkvi, zverujem každého z vás, vaše povolanie a vaše poslanie.

V Castel Gandolfe 25. júla 2001 
JÁN PAVOL II.

preklad: Mgr. Jozef Gerber