Aktuálne… z Katolíckej univerzity

Katolícka univerzita je neštátnou univerzitou. Vznikla ako alternatíva vysokoškolského vzdelávania k štátnym univerzitám.

Základné a stredné školy už poznajú model štátnych, súkromných a cirkevných škôl. Tým sa buduje vzdelávacia sústava na Slovensku, kompatibilná so štandardom v Európskej únii. Pre každú inštitúciu je - okrem zániku - najhorším stavom provizórium. V prípade Katolíckej univerzity išlo o provizórne vedenie. Krátko po začatí školského roka sa konali voľby do akademického senátu univerzity, ktorý o niekoľko dní vyhlásil voľby do senátov filozofickej a pedagogickej fakulty. Akademický senát Katolíckej univerzity za prvého rektora schválil Prof. RNDr. Pavla Kluvánka, CSc. V týchto dňoch sa čaká na menovací dekrét od prezidenta republiky. Dekanom filozofickej fakulty je Doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc. K trojlístku vedenia chýba dekan pedagogickej fakulty, ktorého voľba a menovanie sa čoskoro stane realitou. V záverečnej fáze schvaľovania sú aj štatúty univerzity a fakúlt. Nepovažujem za potrebné vymenovať všetky študijné odbory na univerzite. Za zmienku však stojí otvorenie dvoch nových odborov: žurnalistika a filozofia-nemecký jazyk. Keďže rozhodnutie padlo len v nedávnych dňoch, a každá dobrá informácia je prínosom, študenti si môžu podať prihlášky do konca februára. So študentmi nových študijných odborov sa stretneme už v novom školskom roku. Nebolo ťažké prísť s myšlienkou založenia Katolíckej univerzity. Nazdávam sa, že oveľa náročnejšie je zabezpečiť jej fungovanie a kvalitu. Od položenia základu v začiatkoch existencie univerzity závisí jej ďalšia budúcnosť. I keď sa objavujú problémy ekonomického či personálneho charakteru (kde dnes nie sú?), všetko je otázkou času ich vyriešenia. Dúfam, že čoskoro bude možné s istotou vyhlásiť, že zriadenie Katolíckej univerzity bolo rozumné rozhodnutie. 

Michal Kamenský, Člen Študentskej komory Akademického senátu KU