Organizácie, zaoberajúce sa študijnými pobytmi v zahraničí

Slovenská Akademická Informačná Agentúra (SAIA) - Servisné centrum pre tretí sektor

kontakt: 
Ružová dolina 6 P. O. Box 42 820 05 Bratislava 25 
tel.: 07/ 5541 03 87, 5541 03 96
e-mail: saia@saia.sk 
http://www.saia.sk 

SAIA na základe zmluvy s Ministerstvom školstva SR od 1. januára 2000 zabezpečuje tri programy: 

Akcia Rakúsko - Slovensko 
Program bilaterálnej spolupráce medzi rakúskymi a slovenskými univerzitami. Možnosť získať finančnú podporu predloženého projektu, napr.: účasť na konferencii alebo exkurzii, na letnej odbornej škole či na jazykovom kurze. Najbližšia uzávierka: 15. december 2000; 15. marec, 15. máj, 15. september 2001 

CEEPUS 
(Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií) Program multiraterálnej spolupráce univerzít v Rakúsku, Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Rumunsku a na Slovensku. Zabezpečenie štipendia pre štúdium vo vybraných krajinách. Najbližšia uzávierka: 15. január 2001 

Akademické mobility 
Najrozsiahlejší program, ktorý poskytuje štipendiá v rámci bilaterálnych dohôd SR a približne 30 štátov. Finančné krytie štúdia závisí od konrétnej dohody, štipendium však väčšinou kryje všetky náklady. Štipendijné pobyty sú časovo ohraničené od troch mesiacov do piatich rokov. Cestovné náklady vybavuje Dom zahraničných stykov, do jeho kompetencie už naopak nepatrí správa štipendií - v roku 1998 totiž jeho úlohy opätovne prevzala SAIA. 

Požadované prílohy k prihláške: 
Životopis s fotografiami, odborný program študijného pobytu, motivácia, akceptačný list zahraničnej univerzity, doklad o jazykových znalostiach, odporúčania od dvoch vysokoškolských profesorov, resp. docentov na hlavičkovom papieri domácej univerzity; fotokópia maturitného vysvedčenia, jazykových certifikátov, výpis skúšok z indexu - s úradným prekladom týchto dokladov (v niektorých prípadoch až po konkurze). Približne rovnaké časti by mala obsahovať žiadosť o štipendium aj cez ostatné organizácie, ktoré ďalej uvádzame, preto ich nebudeme opakovať. 

Hodnotenie:
 
Členmi konkurznej komisie, ktorá vyberá študentov pre štipendijné pobyty, sú odborníci z vysokých škôl v danom obore, zástupca MŠ SR, príp. zástupca zastupiteľského úradu danej krajiny. V hodnotiacej tabuľke udeľujú uchádzačom body od 1 do 10, v šiestich oblastiach: Študijný program, Motivácia, Akceptácia, Študijné výsledky, Odporúčanie a Jazykové schopnosti. Bodové zhodnotenie študijných výsledkov: do 1,2 - 10 b; do 1,5 - 8 b; do 2 - 6 b; nad 2 - 1 b. 

Najbližšie uzávierky prihlášok: 
január - Nórsko, India · február - (1. 2.) Belgicko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Luxemburgsko, Švédsko; - (8. 2.) Taliansko - (22. 2.) Kuba, Španielsko - (28. 2.) Maďarsko ·marec - (1. 3.) Grécko, Poľsko, Slovinsko - (6. 3.) Česká republika - (13. 3.) Bielorusko, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina - (22. 3.) Rusko · apríl - (3. 4.) Nemecko - Bavorsko, Portugalsko - (5. 4.) Egypt, Maďarsko, Sýria, Turecko · máj - Mexiko 2002-2003 ·jún - Japonsko 2002-2003 

Výsledky: 
V školskom roku 2000/2001 získalo štipendium 420 študentov - 1. UK Bratislava: 187 2. Prešovská univerzita: 59 3. UMB B. Bystrica: 54 4. UKF Nitra: 40 5. EU Bratislava: 29 Najčastejšie zastúpené fakulty: filozofická (Fif UK 130), pedagogická, obchodná

 

Nadácia Otvorenej Spoločnosti - Open Society Foundation (NOS - OSF)

Kontakt: 
Baštová 5 811 03 Bratislava 
tel.: O7 54 41 47 30, 54 41 69 13 
e-mail: osf@osf.sk 
http://www.osf.sk

Štipendijné ponuky NOS - OSF sú koordinované na medzinárodnej úrovni, ako výsledok dohody medzi hlavným donorom, Inštitútom otvorenej spoločnosti, a univerzitami, resp. inými partnermi (napr. MZV Veľkej Británie). Úlohou nadácií Georga Sorosa, akou je aj NOS - OSF, je predložiť žiadosti uchádzačov univerzitám, ktoré si sami vyberú svojich kandidátov.

NOS - OSF poskytuje vo väčšej miere postgraduálne programy, o ktorých však v Téme tohto čísla kvôli nedostatku miesta nebudeme informovať. Programy štipendijných pobytov pre vysokoškolských študentov:

Undergraduate Exchange Program 
Jednoročný program štúdia na amerických univerzitách pre študentov 2. ročníka VŠ v oblastiach: amerikanistika, dejiny umenia, klasické štúdiá, politológia, komparatívna literatúra, kultúrna antropológia, medzinárodné vzťahy, sociológia, ekonomická teória, žurnalistika, história a umelecké odbory. Pokryté sú všetky náklady, v minulom roku boli poskytnuté štyri štipendiá. Najbližšia uzávierka: 1. december 2000

Sorosov doplnkový grant
Program poskytuje čiastkové granty študentom spoločenských a humanitných vied a umeleckých odborov, ktorí už majú pokrytú väčšinu nákladov na štúdium. Najbližšia uzávierka: apríl 2001

Demokracia a rozmanitosť
 Intenzívny trojtýždňový program seminárov o kritických momentoch v demokracii, ktorého absolventi získajú oficiálny certifikát. Je určený pre študentov a doktorantov sociálnych vied. Najbližšia uzávierka: máj 2001

Národná kancelária programu SOCRATES

kontakt: 
Staré Grunty 52 842 25 Bratislava

NK poskytuje študentské mobilitné granty jednotlivým vysokým školám, s ktorými uzatvorila kontrakt. Výšku grantov si určujú VŠ, NK odporúča prideľovať min. 300 Eur na mesiac. K tejto čiastke je možné získať dodatočný grant z Európskej komisie - celkovo však výška štipendia nepresahuje 500 Euro. Ponuku miest na zahraničných univerzitách a výberové konania na ich obsadenie si koordinujú samotné VŠ. Grant vo väčšine prípadov pokrýva prevažnú časť výdavkov, NK prepláca aj cestovné poplatky.

Obdobie štúdia v zahraničí má byť plne uznané - hoci na niektorých fakultách (napr. Fif UK) vo vyšších ročníkoch ešte nefunguje kreditný systém, a preto nie všetky výsledky zahraničného pobytu sú uznané.

Uzávierka prihlášok: individuálne termíny, ktoré si určujú VŠ 
Dĺžka študijného pobytu: 3 - 12 mesiacov Odporúčame sledovať informácie na internete .