Správy

Pápež zasvätil svet Panne Márii

VATIKÁN - Najväčšie zhromaždenie katolíckych biskupov od II. vatikánskeho koncilu sa uskutočnilo v nedeľu 8. októbra na Svätopeter-skom námestí, keď sa pápež Ján Pavol II., obklopený 80 kardinálmi a viac ako 1 500 biskupmi, slávnostne modlil k Panne Márii za ochranu pre celý svet. Pred obradom sa pápež uprostred zhromaždenia modlil ruženec pred sochou fatimskej Panny Márie, dovezenej z Fatimy špeciálne pre túto príležitosť. Na záver sa vďaka rozhlasovému spojeniu rímske zhromaždenie modlilo spolu s karmelitánskymi rehoľníčkami v portugalskej Coimbre, kde žije aj sestra Lucia, posledná žijúca fatimská vizionárka. Pri predpoludňajšej slávnostnej svätej omši pápež zdôraznil veľkú zodpovednosť, ktorú nesie každý diecézny biskup za podporu doktrinálnej jednoty veriacich. V homílii podčiarkol povinnosť biskupov vystupovať proti morálnemu relativizmu a subjektivizmu, vplyv ktorých je v súčasnej kultúre taký silný. Dovolával sa tiež pamiatky katolíckych biskupov, ktorí položili v XX. storočí svoje životy za vieru. Skončil naliehavou žiadosťou adresovanou prítomným biskupom, aby modlitbou a verejným svedectvom zachovávali bratskú solidaritu so svojimi bratmi v biskupskej službe, ktorí aj dnes trpia prenasledovaním. S biskupmi sa Svätý otec stretol už v sobotu v audienčnej sieni Pavla VI., kde poznamenal, že toto stretnutie mu pripomína "milosťou naplnené roky (II. vatikánskeho koncilu), v ktorých sme mohli cítiť nové Letnice - prítomnosť Ducha Svätého". "Musíme znova objaviť nadšenie prvej zvesti z Letníc," povedal Ján Pavol II. Uznal obtiažnosť obnovenia tohto zápalu v dnešnom svete, ktorý "vplyvom médií trpí infláciou slov". Napriek tomu požiadal svojich spolubratov, aby hlásali "slová plné života". V čase, keď svet potrebuje pravdu, sa biskupi nesmú báť hlásať evanjelium. Svedectvo osobnej svätosti zdvojnásobí silu každého biskupovho slova, pretože ho činí vierohodnejším a presvedčivejším v jeho úsilí evanjelizovať laikov a viesť kňazov svojej diecézy.

Po 25 rokoch nový Misál

VATIKÁN - Arcibiskup Francesco Tamburrino, sekretár Kongregácie pre bohoslužbu a sviatosti, uviedol, že text nového Rímskeho misálu bol už odoslaný do tlačiarne. Nový Rímsky misál schválil Ján Pavol II. v januári. Bude to tretia oficiálna edícia od II. vatikánskeho koncilu. Predchádzajúce edície boli vydané v rokoch 1969 a 1975. Nový text je aktualizovaný. Modlitby boli obohatené v súlade s novým vývojom. Misál obsahuje napríklad modlitby k trom stovkám nových svätcov, ktorých sviatky boli pridané do liturgického kalendára. Uvádza tiež zvláštne modlitby pre deti, nové obrady sviatosti zmierenia a nové modlitby pre mariánske sviatky. "Mnohé z týchto modlitieb pochádzajú zo starodávnych teologických textov," poznamenal arcibiskup Tamburrino. Úvod do nového Rímskeho misálu je dostupný už od augusta a biskupské konferencie už pracujú na jeho preklade. Samotný Úvod je stostránkový dokument. Arcibiskup Tamburrino vidí najdôležitejší pokrok v IX. kapitole Úvodu, ktorá dáva národným biskupským konferenciám oveľa väčšiu voľnosť pri prispôsobovaní liturgických noriem. Nakoniec arcibiskup upozornil na zvláštny dôraz, ktorý nový Rímsky misál kladie na gregoriánsky chorál. Ten si zachováva zvláštne miesto, ako doporučená hudba katolíckej cirkvi. Nový Rímsky misál by sa mal objaviť už pred Vianocami.

Nový učiteľ cirkvi a nový patrón politikov

VATIKÁN - Pápež Ján Pavol II. dostal formálnu žiadosť, aby vymenoval sv. Ľudovíta Maria Grigniona z Montfortu za učiteľa cirkvi. Je v nej zvýraznené vrúcne prianie mnohých mariánskych bádateľov. Je známe, že Svätý otec veľmi dobre pozná dielo sv. Ľudovíta, s ktorým sa zoznámil už počas svojich ilegálnych seminárnych štúdií cez vojnu v Poľsku. Toto dielo malo na neho vplyv v mnohých kľúčových okamihoch jeho vlastného života.

Svätý otec vyhlásil sv. Tomáša Morusa za patróna politikov. Toto oznámenie bolo vydané formou motu proprio začiatkom novembra, keď Vatikán oslavoval Jubileum politikov. Formálnu žiadosť podal výbor talianskych politických predstaviteľov vedený Francescom Cossigom, bývalým prezidentom Talianskej republiky. Sv. Tomáš Morus, ktorý bol popravený v roku 1535 za to, že odporoval snahám anglického kráľa Henricha VIII. oddeliť anglickú cirkev od Ríma, je dnes uctievaný pre svoju ochotu obetovať politickú kariéru a najvyšší post a nakoniec aj vlastný život evanjeliu. Kardinál Paul Poupard, predseda Pápežskej rady pre kultúru, uviedol: "Politika je pole pre konanie milosrdenstva. Potre-bujeme novú generáciu politikov s týmto presvedčením. Svedectvo sv. Tomáša Morusa im ponúka príklad k nasledovaniu."

Základná zmluva medzi Slovenskom a Svätou stolicou podpísaná

VATIKÁN/BRATISLAVA - Základnú zmluvu medzi SR a Svätou stolicou podpísal 24. novembra vo Vatikáne Mikuláš Dzurinda a štátny sekretár Angelo Sodano. Základnú zmluvu schválila vláda SR 16. augusta tohto roku. Na rozdiel od Poľska sa rozhodla pre všeobecný charakter zmluvy. Problematické okruhy budú konkretizovať ďalšie dohody s Vatikánom. Štyri čiastkové dohody majú upraviť otázky financovania, uplatnenia výhrad svedomia, pastoračnú službu v armáde a polícii a oblasť školstva. Zmluva nehovorí o problematike interrupcií, rozvodov a ani o homosexuálnych partnerstvách, potvrdzuje však spovedné tajomstvo. Zmluva zakotvuje právne postavenie katolíckej cirkvi v SR a stanovuje zásady v oblastiach, kde cirkev prispieva na všeobecné dobro alebo uspokojuje duchovné potreby občanov, na ktoré majú na základe Ústavy SR právo. Zmluvou si katolícka cirkev nenárokuje výnimočné alebo nadradené postavenie v spoločnosti, dáva jej činnosti len väčšiu stálosť. Možné privilégium katolíckej cirkvi na Slovensku odstránila prijatá malá novela zákona upravujúca vzťah štátu a cirkví. Malá novela deklaruje rovnosť cirkví pred zákonom a zároveň umožňuje podpisovanie dohôd o spolupráci medzi štátom a cirkvami.

Práce na znení vatikánskej zmluvy sa začali v polovici roka 1997 po stretnutí štátneho sekretára Vatikánu Jeana Luisa Taurana s vtedajším premiérom Vladimírom Mečiarom. Pôvodne sa s uzavretím zmluvy počítalo do konca roka 1997. Na jej príprave sa podieľali expertné skupiny a zmiešaná komisia, ktorej členom bol apoštolský nuncius, päť slovenských biskupov a šiesti členovia vlády. Na základe stanoviska KBS, Mečiarova vláda 26. augusta 1998 oficiálne Vatikánu oznámila, že proces prípravy zastavila. Na obnovení rokovania sa dohodol súčasný minister zahraničných vecí Eduard Kukan so štátnym sekretárom Jeanom Louisom Tauranom 2. decembra 1998. Spoločný návrh textu základnej zmluvy bol technicky parafovaný 16. novembra 1999 počas stretnutia apoštolského nuncia Luigiho Dossenu s ministrom zahraničných vecí Eduardom Kukanom. Prijatie čiastkových zmlúv o otázkach financovania, uplatnenia výhrad svedomia, pastoračnej službe v armáde a polícii a školstve sa v najbližšom čase neočakáva. Ro-kovanie o nich by sa však malo začať ešte v tomto volebnom období. Základnú zmluvu medzi Sloven-skom a Svätou stolicou označil pápež Ján Pavol II. za významný krok vo vzťahu medzi SR a Vatikánom. Pápež prijal premiéra Mikuláša Dzurindu na súkromnej audiencii vo svojej knižnici, kde sa delegácii SR prihovoril slovensky. "Je to dôležitá chvíľa pre právne postavenie cirkvi a jej vzťah k štátu," povedal Ján Pavol II. Verí, že zmluva vytvorí atmosféru, ktorá prispeje k spoločnému dobru celého Slovenska. Svätý otec pripomenul svoj blízky vzťah k Slovensku. Podotkol, že by sa nemalo zabúdať na ochranu historického a kultúrneho dedičstva, pretože je základom, od ktorého sa odvíja bohatá tradícia slovenského národa. Mikuláš Dzurinda vyzdvihol, že zmluvu s Vatikánom podpísalo Slovensko v Jubilejnom roku. V cirkevnej oblasti Slovensko dosiahlo pokrok napríklad zriadením Katolíc-kej univerzity a podľa premiéra financovanie cirkevných škôl na Slovensku bude na takej úrovni, ktorá nebude diskriminačná. Pápež požiadal premiéra, aby odovzdal jeho pozdrav prezidentovi Rudolfovi Schusterovi. Na záver audiencie udelil Slovensku požehnanie.

Národná rada SR schválila Zá-kladnú zmluvu medzi Slovenskom a Svätou stolicou na svojom zasadnuti 30. novembra hlasmi opozičných aj koaličných poslancov (100 za, 0 proti, 12 sa zdržalo, 1 nehlasoval). Očakáva sa, že prezident republiky Rudolf Schuster ratifikuje zmluvu ešte pred koncom tohto roku.

KBS reorganizovala komisie

DONOVALY - Hlavným bodom 35. plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska 24. a 25. 10. na Donovaloch bola reorganizácie komisií pracujúcich pri KBS. V zmysle nového štatútu sú členmi komisií minimálne traja biskupi, spolupracujúci s expertmi pre danú oblasť. V komisii pre klérus je Mons. Ján Sokol, Mons. Eduard Kojnok, Mons. Alojz Tkáč a Mons. Tomáš Gális. Členmi komisie pre katechizáciu sú Mons. Rudolf Baláž, Mons. Bernard Bober, Mons. Eduard Kojnok. V teologickej komisii pracuje Mons. Mari-an Chovanec, Mons. František Ton-dra, Mons. Ján Hirka a Mons. Do-minik Tóth. Členmi liturgickej komisie sú Mons. Štefan Vrablec, Mons. Andrej Imrich a Mons. Rudolf Baláž. Pre ostatné oblasti budú pracovať rady KBS. Každú radu tvorenú odborníkmi spomedzi laikov a kléru vedie jeden z biskupov. Napr. Radu pre spoločenské komunikačné prostriedky Mons. Ján Sokol, Radu pre laické apoštolské hnutia kardinál Ján Korec a Ekonomickú radu KBS Mons. Vladimír Filo.

Výbušný list pre olomouckého arcibiskupa

OLOMOUC - V piatok 10. novembra bol na sekretariát olomouckého arcibiskupstva doručený list adresovaný arcibiskupovi Janovi Graubnerovi. V obálke sa dal hmatom rozoznať valček s priemerom cca 6 mm a dĺžkou asi 4 cm, z valčeka viedol vodič pozdĺž celej obálky. Sekretár arcibiskupa, ktorý preberá poštu, po zistení týchto skutočností kontaktoval políciu. Po otvorení obálky pyrotechnikom sa zistilo, že obsahovala rozbušku s dvoma vodičmi a anonymný list s výhražným textom adresovaný olomouckému arcibiskupovi. Z textu vyplynulo, že autor reagoval na obvinenia arcibiskupa Graubnera v kauze kňaza Mertu. (Prednedávnom študent Cyrilometodějskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Václav Novák verejne obvinil arcibiskupa Graubnera, že nesuspendoval z aktívnej služby kňaza F. Mertu, napriek tomu, že vedel o jeho pedofilných prejavoch voči miništrantom. Arcibiskup obvinenia vyvrátil a prípad bude mať súdnu dohru.) Ako sa uvádza v stanovisku olomouckého arcibiskupstva, v nepriateľskej atmosfére u časti spoločnosti, ktorá je dôsledkom spomínanej aféry, zaznamenali zvýšené doručovanie negatívnych listov na arcibiskupovu adresu. Podľa hovorkyne olomouckej polície sa výbušnina mohla aktivovať iba v prípade pripojenia na elektrický prúd. Samotná rozbuška však mohla spôsobiť popáleniny.

Hlásajte z vrcholkov striech: Evanjelium vo veku globálnej komunikácie

VATIKÁN - Pápežská rada pre médiá zverejnila tému Svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov pre rok 2001, ktorú určil pápež Ján Pavol II.: "Hlásajte z vrcholkov striech: Evanjelium vo veku globálnej komunikácie." Téma odráža veľký záujem Svätého otca o novú evanjelizáciu na úsvite nového milénia. Ježišovo prikázanie "učte všetky národy" sa dnes dá realizovať takmer celosvetovo, pretože globálna komunikácia umožňuje rozšíriť jednu správu v jednom okamihu do stoviek miliónov domovov. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov ustanovil II. vatikánsky koncil v roku 1963 dokumentom Inter Mirifica. Vo väčšine krajín sa slávi v nedeľu pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. V roku 2001 to bude 27. mája.

Vatikán pobúrený nemeckým zákonom

VATIKÁN - Tvrdá kritika sa ušla Nemecku od Svätého stolca za nový zákon umožňujúci sobáše osôb rovnakého pohlavia. P. Gino Concetti vo vatikánskom denníku L´Osservatore Romano napísal, že takýto zákon "hyzdí Boží projekt manželstva, poškodzuje rodinu a má negatívny dopad na spoločnosť aj mladú generáciu". Zákon, ktorý umožňuje sobáše osôb rovnakého pohlavia, presadila v nemeckom parlamente vládnuca červeno-zelená koalícia. Homosexuálom dáva rovnaké práva týkajúce sa dôchodku ako heterosexuálnym párom. Navyše cudzincom žijúcim v homosexuálnom zväzku s Nemcom dáva zákon právo na povolenie k trvalému pobytu. Zákon vstúpi do platnosti v januári budúceho roku.

Pocta Chiare Lubichovej

WASHINGTON - Zakladateľke a prezidentke katolíckeho hnutia Fokoláre Chiare Lubichovej bol udelený čestný doktorát z pedagogiky na Katolíckej univerzite vo Washingtone. Počas svojej návštevy v USA prehovorila aj na manifestácii 10 000 afroamerických moslimov, kresťanov a veriacich iných náboženstiev. Zhromaždenie organizovali Moslimská americká spoločnosťou, ktorej cieľom je ukázať možnosti bratstva a spolupráce medzi kresťanmi, moslimami a veriacimi iných náboženstiev v USA. K spolupráci medzi moslimmi a kresťanmi dala veľký impulz práve Lubichová vystúpením v mešite Malcolma X. v newyorskom Harleme v máji 1997. Chiara Lubichová navštívi na prelome apríla a mája aj Čechy a Slovensko.

Varovanie pred moslimskou prisťahovaleckou vlnou

BOLOGNA - Kardinál Giacomo Biffi z Bologne vo svojom verejnom vyhlásení doporučil, aby Taliansko dávalo prednosť kresťanským prisťahovalcom pred moslimami a zabránilo tak hlbokým zmenám európskej kultúry. Na septembrovej tlačovej konferencii kardinál Biffi, známy svojou priamosťou a otvorenosťou, povedal novinárom, že nedávno odovzdal svoje odporúčania ministrovi talianskej vlády poverenému prisťahovaleckou politikou. Podľa kardinála by vláda mala regulovať prisťahovalectvo tak, aby dávala prednosť katolíkom, ľuďom z Latinskej Ameriky, Filipíncom či Eritrejcom. Ušetrila by tak taliansky ľud mnohých útrap. Kardinál Biffi vysvetlil, že ohrozenie talianskej kultúry sa rozširuje ďaleko za náboženskú oblasť. Moslimovia majú "odlišnú stravu, iné zasvätené dni, prístup k rodinnému právu je s naším nezlučiteľný a postoj k ženám oveľa obmedzujúcejší a to až do tej miery, že dovoľuje a praktikuje polygamiu. Majú tiež presný plán pre zjednotenie verejného a náboženského života. Úplné stotožnenie cirkvi a štátu je súčasťou ich viery, ktorá nesmie byť spochybňovaná,“ pokračoval kardinál. Pripustil, že moslimovia sa v Európe zatiaľ nepokúsili vnucovať islamský zákon, ale poznamenal, že obvykle sú dosť chytrí, aby počkali, dokiaľ nemajú moc. Kardinál Biffi vyhlásil, že dnešná Európa sa stáva "kultúrou ničoho", ktorá sa chváli skepticizmom ako intelektuálnym víťazstvom. Varoval, že takáto kultúra nemá žiadnu budúcnosť a nebude schopná odolať ideologickému útoku islamu.

V USA schválili potratovú pilulku RU-486

WASHINGTON - Úrad pre potraviny a liečivá USA (FDA) schválil koncom septembra používanie potratového prípravku RU-486 pod distribučným názvom Mifeprex. Stalo sa tak sedem rokov po tom, čo prezident Clinton uložil úradu preskúmať tento prípravok. K schváleniu došlo napriek tomu, že FDA pred štyrmi mesiacmi pripustil riziko potratových piluliek. Americká liga života (ALL) požiadala Kongres o vypočutie. "Kongres USA musí rozhodnúť tak, aby sa FDA zodpovedal za toto surové, neľudské rozhodnutie, ktoré bude ničiť deti a mrzačiť ženy," uviedla ALL. Paradoxom je, že nezisková Population Council, držiteľ patentu na RU-486 v USA, potom ako odmietli výrobu európski a americkí výrobcovia, uzavrela kontrakt na výrobu prípravku s čínskou farmaceutickou spoločnosťou Shanghai Hua Lian Pharmaceutical Co. Meno tohto čínskeho výrobcu bolo oznámené deň potom, čo prezident Clinton podpísal nový zákon ustanovujúci trvalé normálne obchodné vzťahy s Čínou s tvrdením, že pomôžu budovať "bezpečnejší a integrovanejší svet". Republikán Christopher Smith, kongresman za New Jersey a horlivý katolícky pro-life aktivista, odsúdil dohodu s Čínou, krajinou obvinenou zo zločinov proti ľudskosti, kvôli tomu, že vyžaduje potraty ako prostriedok na kontrolu pôrodnosti. "Spoločnosť, ktorá vyrába jed pre nútené potraty v Číne, ho teraz bude vyrábať pre americké ženy," povedal Smith. „Čínska vláda bude zarábať peniaze na zabíjaní nenarodených detí v Amerike. To je ohavnosť." Skupiny pro-life zistili, že francúzska spoločnosť Rousell-Uclaf, ktorá prípravok RU-486 vyvinula, je dcérskou spoločnosťou nemeckého koncernu Hoescht AG, ktorá vyrábala Cyklón-B, používaný v nacistických koncentračných táboroch. Vtedy sa spoločnosť volala IG Farben. Jej dvanásť vedúcich pracovníkov bolo v Norimberskom procese odsúdených za zločiny proti ľudskosti. "RU-486 sa vyrába na zabíjanie detí. Tieto nové pilulky, predávané v USA, prichádzajú so svojou vražednou históriou masového vyhladzovania v bývalom nacistickom Nemecku a komunistickej Číne," tvrdo zareagoval jeden z pro-life aktivistov P. Habiger. "Na výrobnom štítku pre USA by malo byť uvedené: S pozdravom z komunistickej Číny a nacistického Nemecka."

Kaplnky na štadiónoch

SCHALKE - Kaplnku na svojom novom futbalovom štadióne si podľa príkladu katalánskeho veľkoklubu FC Barcelona nechal vybudovať aj nemecký futbalový klub Schalke 04. "Obracajú sa na nás ľudia, ktorí si osobne, faxom alebo telefonicky vylievajú svoje srdcia. Nemôžeme im jednoducho popriať všetko dobré a venovať im ako suvenír modrobielu (klubové farby) futbalovú loptu," zdôvodňoval výstavbu kaplnky obchodný šéf klubu Peter Peters. O veriacich ľudí, pre ktorých je futbalový klub vlastným svetom, v ktorom trávia mnoho voľného času, sa majú starať duchovní, ktorí sú tiež futbalovými fanúšikmi a prostredie štadiónov im nie je cudzie. Na výzdobu spomínanej kaplnky bola vypísaná verejná súťaž. V prihlásených prácach sa objavovali návrhy, podľa ktorých mal byť oltár stvárnený ako modrobiela sieť, alebo celá kaplnka ako futbalové ihrisko s oltárom v strede. Nakoniec zvíťazil návrh, ktorý na veľkej nástennej maľbe predstavuje športový zápas ako analógiu duchovného zápasu človeka. Zdá sa, že v Schalke sa kvetnaté reči futbalových komentátorov, o brankároch strážiacich svoju svätyňu, dočkajú aj reálneho naplnenia.

Biskup Tondra háji biskupa - mučeníka Vojtaššáka

BRATISLAVA - Predseda KBS František Tondra rozhodne odmieta pokus piatich izraelských historikov zdiskreditovať biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý má byť blahorečený ako jedna z obetí komunistickej totality. "Historici" zaslali predsedovi KBS otvorený list, v ktorom uviedli, že biskup Vojtaššák bol v období prvej Slovenskej republiky podpredsedom Štátnej rady, poradného orgánu prezidenta republiky. Štátna rada podľa "historikov" schválila(!) deportácie slovenských Židov. Toto tvrdenie biskup Tondra, nástupca Jána Vojtaššáka na spišskom biskupskom stolci, odmietol. Podľa jeho slov použili signatári listu údaje z komunistickej brožúrky o procese so slovenskými "vlastizradnými biskupmi". Ako biskup Tondra pripomenul, transporty slovenských Židov prebiehali od apríla do októbra 1942, zatiaľ čo Štátna rada, ktorej členom bol aj biskup Vojtaššák, zasadala prvýkrát až 3. 2. 1943.

Manažéri v celách

BERLÍN - Neobvyklé stretnutie špičkových ekonomických manažérov s niekoľkými rehoľnými predstavenými sa prednedávnom uskutočnilo v Berlíne. Heslom stretnutia bolo Kláštor ako miesto upokojonia pre vedúcich hospodárskych pracovníkov. Topmanažéri po stretnutí nešetrili slovami chvály na adresu kláštorov a zhodli sa v tom, že pobyt v tichom a pokojnom kláštornom prostredí ich obohatil. "Nechceme usporadúvať pre manažérov žiadne semináre," komentoval stretnutie opát benediktínskeho opátstva Neresheim. "Predovšetkým chceme, aby človek pri všetkých vonkajších tlakoch zažil pokoj. Svet bez telefónov a terminálov."

Nechutné rifle

NEW YORK - Osemtisíc dámskych džínsových nohavíc museli v USA stiahnuť z predaja, pretože boli vyzdobené veršami z Koránu. Stiahnutie tovaru z obehu žiadali americké islamské organizácie, podľa ktorých sa v USA hlási k islamu viac ako šesť miliónov ľudí. Hovorkyňa firmy, ktorá džínsy uviedla na trh, sa verejne ospravedlnila moslimom z celého sveta za "nechutnosť", ktorej sa týmto spôsobom firma dopustila.

Zbožný prezident?

WASHINGTON - V USA si 70% občanov praje prezidenta, ktorý má osobné náboženské postoje a presvedčenie. Nie je už také dôležité, ku ktorému náboženskému spoločenstvu sa hlási. Ako vyplýva z nedávneho prieskumu verejnej mienky, uskutočneného v súvislosti s prezidentskými voľbami v USA, väčšina obyvateľstva by volila veriaceho katolíka, práve tak ako veriaceho žida, či kresťana evanjelickej denominácie. Ani islamské vierovyznanie by pre viac ako polovicu opýtaných nebolo prekážkou. Človeku, ktorý neverí v Boha, by však podľa názoru väčšiny Američanov, nemal byť zverený najvyšší štátny úrad. Osobná zbožnosť je síce pre Američanov dôležitá, zároveň si ale polovica z nich nepraje, aby prezident svoje osobné náboženské názory príliš zverejňoval.

Náboženstvo vo volebnej kampani

NEW YORK - "Katolícka cirkev nie je ani prodemokratická, ani prorepublikánska," odkázal predseda Americkej biskupskej konferencie, keď ho pozývali obaja hlavní rivali na svoje predvolebné mítingy. Demokrat Al Gore (baptista) rozpráva o sebe ako o "znovuzrodenom kresťanovi", o ničom vážnom vraj nerozhoduje bez toho, aby sa zamyslel nad tým, ako by na jeho mieste konal Kristus. Republikán George Bush (metodista) "nasleduje Ježišovo vedenie deň za dňom". "Pred štyridsiatimi rokmi John Kennedy sľuboval, že nebude miešať náboženstvo do politiky, dnes kandidáti sľubujú namáčať politiku do náboženstva," ironicky to skomentoval denník New York Times.

DJ evanjelizátorkou

LONDÝN - Diana Greenfieldová sa stala prvou evanjelizačnou DJ-kou nielen v anglickom Sussexe, ale zrejme aj v celej Európe. S piercingom a s keltským krížom na krku pomáha mladým ľuďom v mestečku povestnom divokým nočným životom. Diana si myslí, že "nočné kluby majú svoju špecifickú spiritualitu", a dúfa, že sa ju podarí nasmerovať k Bohu. Zatiaľ so svojimi spolupracovníkmi sprevádza k lekárovi tých, čo prekročili svoju mieru v pití, snaží sa byť oporou pre tých, ktorí prepadajú depresiám, a trpezlivo načúva nešťastne zamilovaným.