Cirkev sa dočkala

"Cirkev vždy pripisovala školstvu veľký význam. Robila tak v duchu slov Ježiša Krista: "Choďte teda, učte všetky národy..." (Mt 28, 19). Svätý Otec Ján Pavol II. pri svojej druhej návšteve Slovenska v roku 1995 nám, biskupom v Šaštíne, veľmi kládol na srdce starosť o formáciu katolíckych laikov. Doslovne povedal: "Mojim slovám o formácii laikov by niečo chýbalo, keby som sa nezastavil a nepovedal, aká dôležitá je formácia vzdelaných kresťanských laikov. Posilňovaní hlbokou vierou majú si dôkladne osvojiť bohatstvo tradície, v ktorom je obsiahnutá akoby duša národa, aby boli schopní otvoriť sa súčasným požiadavkám a začleniť ich do nových syntéz univerzálnych hodnôt, ktoré sú základom autentického humanizmu."

Katolícka univerzita bola založená rozhodnutím Konferencie biskupov Slovenska z mája 1999 na báze Katecheticko-pedagogickej fakulty sv. Ondreja v Ružomberku. Dňa 10. mája 2000 prijala Národná rada SR zákon č. 167/2000 Zb. o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku. Dňom zrodu tejto neštátnej cirkevnej inštitúcie mimoriadneho historického významu bol 1. júl 2000. Tým bolo zavŕšené úsilie slovenských katolíkov mať vysokoškolskú inštitúciu. Pred tým v r. 1995 bol vytvorený Pedagogický inštitút sv. Ondreja v rámci Trnavskej univerzity. Inštitút bol transformovaný na Katecheticko-pedagogickú fakultu sv. Ondreja v r. 1996 a táto bola v r. 1997 začlenená do štátnej Žilinskej univerzity. Rozvoj fakulty bol možný iba vďaka finančnej pomoci katolíckych inštitúcií doma a v zahraničí. Slávnostná inaugurácia novej univerzity bola 20. septembra 2000. V ten deň bol Ružomberok plný nielen domácich, ale aj zahraničných cirkevných osobností. Všetci vzácni hostia slávnostného otvorenia školy sa zišli v športovej hale Považských kasární. Dekan liptovského dekanátu a ružomberský farár vdp. ThLic. Alojz Kostelanský na slávnostnom akte, ktorý bol spojený s viacerými liturgickými obradmi, privítal takmer dve desiatky slovenských biskupov, ktorých viedla jeho eminencia Ján Chryzostom kardinál Korec, zahraničných cirkevných hostí z Maďarska a Poľska, rektorov slovenských univerzít, ale aj podpredsedu Národnej rady SR Pavla Hrušovského, štátnych tajomníkov ministerstiev zahraničných vecí a školstva, poslancov NR SR a ďalších pozvaných hostí. Predseda KBS František Tondra, sídelný spišský biskup povedal, že Katolícka univerzita v Ružomberku sa nerodila ľahko. Jej vznik sprevádzala dlhá a ťažká cesta, na ktorej sa cirkev stretávala aj s niektorými ťažkosťami. Vyslovil presvedčenie, že univerzita splní svoje poslanie. V snahe dosiahnuť čo najvyššiu úroveň najmladšej slovenskej univerzity bude táto vysokoškolská ustanovizeň otvorená aj pre zahraničných vysokoškolských pedagógov, ktorí prejavia záujem externe či interne v Ružomberku pôsobiť. Súčasťou slávnostného otvorenia prvého roka existencie Katolíckej univerzity bolo aj vysvätenie insígnií univerzity. Ich výtvarný návrh spracovali doc. akad. maliar Ján Kudlička a Pavol Rusko, ako aj Mgr. art. Rastislav Biarinec. Na slávnostnom zasadnutí akademickej rady bol za rektora novej univerzity schválený Prof. Dr. Pavol Kluvánek. Menovať do funkcie ho však bude prezident SR Rudolf Schuster. Akademická obec si zvolila aj ďalších funkcionárov vysokej školy, ktorá bude popri výchovnej činnosti v najbližšej budúcnosti riešiť aj svoje priestorové problémy. KU v Ružomberku navštevuje v prvom roku jej existencie 640 poslucháčov. Má zatiaľ 2 fakulty - filozofickú a pedagogickú so zameraním na prípravu pedagógov pre základné a stredné školy v dvojodborovom štúdiu. V budúcnosti chce mať KU, ktorá vznikla transformáciou niekdajšej Katecheticko-pedagogickej fakulty sv. Ondreja Žilinskej univerzity /ŽU/ 4 až 5 fakúlt s približne 2 500 poslucháčmi. Okrem akreditácie v SR sa nová vysokoškolská ustanovizeň stane členom Únie katolíckych univerzít, čím nadobudne jej akreditácia aj medzinárodný charakter. Univerzita je neštátnou inštitúciou, ktorá bude dostávať zo štátneho rozpočtu finančný príspevok formou transferu, ale celkové finančné zabezpečenie vysokoškolského vzdelávania sa bude realizovať prostredníctvom zriaďovateľa, ktorým je Konferencia biskupov Slovenska, sponzorskými príspevkami a taktiež platením školného študentmi, pretože podľa zákona sa na neštátnych univerzitách za štúdium platí. V súčasnosti sa ružomberská univerzita ešte personálne dobudováva, pričom skvalitňovanie pedagogických pracovníkov bude mať trvalý charakter. Úvodom slávnostného otvorenia bolo slávenie Eucharistie. Hlavným celebrantom bol Mons. Ján Chryzostom Korec. Homíliu predniesol veľký kancelár KU, banskobystrický pomocný biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. Otec biskup sa vo svojej homílii zamýšľal nad neustálou novosťou a životodarnou silou Kristovho učenia. Po svätej omši nasledovalo slávnostné zasadanie akademickej obce KU, ktoré otvoril ThDr. Ľubomír Pekarčík, poverený prorektor KU. S príhovormi v tejto časti programu vystúpili poverený rektor KU prof. Kluvánek, Mons. Prof. ThDr. František Tondra a sekretár nunciatúry Mons. Janusz Urbanczyk, ktorý odovzdal prítomným pozdrav z Ríma. Mons. Urbanczyk zároveň prečítal pozdravný list arcibiskupa Zenona Grocholewského, prefekta Kongregácie pre katolícku výchovu. V ďalšom priebehu vystúpili rektor budapeštianskej Katolíckej univerzity Mons. Peter Erdö, podpredseda Národnej rady SR Pavol Hrušovský a mnohí ďalší. Všetky príhovory a posolstvá sa niesli v znamení želaní, aby nová univerzita žila, rástla a prekvitala.

Podľa Ružomberského hlasu pp